Reklamační řád

společnosti VOLANSKI Group s.r.o., IČ: 270 70 085, se sídlem Kolínská 1686/13, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94019.

 

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „Lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“).

1.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.

 

  1. DEFINICE POJMŮ

2.1. Prodávající: VOLANSKI Group s.r.o., IČ: 270 70 085, se sídlem Kolínská 1686/13, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94019.

2.2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím.

2.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.4. Zboží: movité věci, které jsou předmětem Kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.

2.5. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2.7. E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.shop.volansky.cz

 

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

3.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávané Zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

3.3. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup možný není, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

3.4. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. U Zboží prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3.5. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku pokračuje původní záruční lhůta.

3.6. V případě vady, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud

  1. a) reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace,
  2. b) nestanoví-li zákon jinak, Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

3.7. V případě vady neodstranitelné, která brání tomu, aby Předmět prodeje byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

3.8. Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu.

 

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

4.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 2099 a násl., není-li dále v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.

4.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží. V případě zjištění vad je povinen řádně a včasně tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu. Kupující je povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese VOLANSKI Group s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, spolu se zasláním Zboží na své náklady.

4.3. Prodávající je povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou nebo dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné.

4.4. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena ust. § 2100-2112 občanského zákoníku. V případě, že Prodávající vyzve Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

 

  1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pro řešení reklamací využívá Prodávající kontaktního místa na adrese Hudcova 78b, 612 00 Brno, kam Kupující zašle Předmět prodeje k reklamaci s alespoň jednoduchým popisem a označením vady. Pro tyto účely nejlépe slouží náš Reklamační formulář.

5.2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání Zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.3. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

5.4. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též vystaví potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

5.5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

5.6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Zboží, z neodborného používání Zboží či chybné manipulace se Zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5.7. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

5.8. Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. června 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Zpět do obchodu