Obchodní podmínky

společnosti VOLANSKI Group s.r.o., IČ: 270 70 085, se sídlem Kolínská 1686/13, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94019, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.volansky.cz .

 

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností VOLANSKI Group s.r.o., se sídlem Kolínská 1686/13, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94019, IČ: 270 70 085, DIČ: CZ27070085, bankovní spojení: Československá obchodní banka, č.ú.: 189705206/0300, kontaktní místo/korespondenční adresa: Hudcova 78b, 612 00 Brno – Medlánky, email: eshop@volansky.cz, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetové adrese www.volansky.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

 

  1. DEFINICE POJMŮ

2.1. „Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky a reklamační řád pro internetový obchod (e-shop) VOLANSKI Group s.r.o.

2.2. „Internetový obchod“ – je server na adrese www.volansky.cz, prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej Zboží Prodávajícího.

2.3. „Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodě, zejména textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti, oděvní ozdoby a obuv. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedena rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží. Informace o dostupnosti Zboží „skladem“ je pouze orientační, neboť stav skladem dostupného Zboží je průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje a informace o dostupnosti, resp. nedostupnosti Zboží skladem se tak mohou v Internetovém obchodě objevit s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti Zboží, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne.

2.4. „Prodávající“ – VOLANSKI Group s.r.o.

2.5. „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel, nebo Podnikatel.

2.6. „Podnikatel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.7. „Spotřebitel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

2.8. „Kupní smlouva“ – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

2.9. „Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

2.10. „Kupní cena“ – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

2.11. „Náklady na odeslání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání Zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.12. „Místo plnění“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.

2.13. Informace o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

  1. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na internetové stránce (dále jen „registrace“) může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet").

3.2. Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace, přímo na internetové stránce obchodu. V takovém případě mu bude Prodávajícím vygenerováno náhodné uživatelské jméno a heslo, které mu budou zaslány na e-mailovou adresu sdělenou v rámci objednávky Zboží.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací. Kupující je povinen užívat uživatelský účet osobně a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.4. Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

  1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující činí Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím Internetového obchodu. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem odeslání a Kupující odesláním objednávky souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

4.2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat, opravovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

4.3. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Prodávající je v některých případech oprávněn požádat Kupujícího o potvrzení objednávky jiným vhodným způsobem (telefonicky nebo písemně).

4.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží akceptaci objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Prodávajícímu vznikne povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.

4.5. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v Internetovém obchodu jsou nezávazné a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

4.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.7. Nestanoví-li zákon jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, jaký si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží v níže uvedené výši dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání Zboží, možné způsoby dopravy jsou na výdejnu Zásilkovny, v rámci služby Zásilkovna domů a rovněž je možné zboží doručit na prodejnu Volansky Fashion. Cena všech způsobů dopravy je shodně 89,- Kč. 

5.2. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem předání Zboží dopravci zajišťujícímu jeho přepravu.

5.3. Kupující je povinen převzít dodané Zboží. Pokud Kupující řádně dodané Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání.

5.4. Prodávající může dodat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději do čtyřech týdnů od uzavření Kupní smlouvy a v případě, že je Kupní cena placena předem nebo je požadována záloha, do čtyřech týdnů ode dne zaplacení Kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího telefonicky nebo e-mailem.

5.5. Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží dodané na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

5.6. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušení jeho obalu. Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka jakkoli jinak porušena, je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky se Zbožím, je povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky a je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí Zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.

5.8. Bylo-li odmítnutí převzetí Předmětu prodeje Kupujícím oprávněné, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Předmět prodeje znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí Předmětu prodeje Kupujícím neoprávněné, tj. zásilka adresovaná Kupujícímu vrácená dopravcem Prodávajícímu není zjevně porušena, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Předmětu prodeje dle objednávky Kupujícího.

5.9. Nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení Předmětu prodeje přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu prodeje Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Předmět prodeje převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí.

5.10. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.

 

  1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupní cena uvedená u jednotlivého Zboží v Internetovém obchodu je cenou konečnou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou v Internetovém obchodu zobrazovány. Ceny v kamenných prodejnách a na internetovém obchodu se mohou lišit.

6.2. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu Kupní cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu ve výši specifikované v těchto Obchodních podmínkách, způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Způsoby platby jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci „Doprava a platba“.

6.3. V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na Kupní cenu Zboží.

6.4. V případě platby v hotovosti či platební kartou při osobním odběru nebo v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží je Prodávajícím Kupujícímu odesláno nejdříve po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.5. Prodávající je povinen vystavit na platby prováděné na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání Zboží.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující však dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího.

7.2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu kontaktního místa Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit též Formulář pro odstoupení od smlouvy“ poskytovaný Prodávajícím na internetových stránkách.

7.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje nepoužitý, nepoškozený, čistý, s neporušenými etiketami, pokud možno v původním obalu, s veškerou dokumentací a s případnými dárky, které Kupující obdržel spolu s Předmětem prodeje.

7.4. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu kontaktního místa Prodávajícího (Hudcova 78b, 612 00 Brno – Medlánky), nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží je možné vrátit také v jedné z kamenných prodejen VOLANSKI Group s.r.o. Kupující musí kromě veškeré dokumentace předložit vyplněný "Formulář pro odstoupení od smlouvy" poskytovaný Prodávajícím na internetových stránkách. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

7.5. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu za Zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

7.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

7.7. Nárok na slevu vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Nárok na slevu zaniká i tehdy, pokud Kupující vrátí pouze část zboží. V případě jakéhokoliv porušení pravidel marketingové akce, podvodného získání slevy, porušování pravidel sociální sítě Facebook nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv akci ukončit, pozměnit tyto podmínky nebo odepřít nárok na uplatnění slevy.

 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

8.2. Kupující je povinen vybírat zboží tak, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídaly potřebám Kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.
8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9.2. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění Obchodních podmínek je vždy umístěno na internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění informuje, že Česká obchodní inspekce je subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem. Kupující nalezne bližší informace na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/.

9.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 6. 2020.

Zpět do obchodu