Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Internetový obchod na webových stránkách www.shop.volansky.cz je provozovaný společností VOLANSKY Group s.r.o., IČ: 270 70 085, se sídlem Kolínská 1686/13, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94019 (dále jen „Společnost“).

Ve smyslu účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), je společnost VOLANSKI Group s.r.o. správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje Společnosti:

Adresa: Hudcova 78b, 612 00 Brno – Medlánky

E-mail: nakup@volansky.cz

Telefon: +420 777 739 815

 


ZÁSADY, KTERÝMI SE SPOLEČNOST ŘÍDÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje subjektů na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Společnost zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Společnost řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. Společnost spolupracuje s dozorovým úřadem, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME, JAK JE ZPRACOVÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAK DLOUHOU DOBU

Společnost VOLANSKY Group s.r.o. získává osobní údaje primárně od Vás, návštěvníků a zákazníků svých webových stránek. Když zadáte své osobní údaje (např. vyplněním formuláře) nebo komunikujete se zástupci a zaměstnanci Společnosti komunikujete telefonicky, elektronicky, poštou či jakkoliv jinak. Jde zejména o případy, kdy:

 • si vytvoříte účet a nakoupíte na stránkách shop.volansky.cz
 • se přihlásíte k odběru našeho newsletteru
 • se stanete členem našeho věrnostního programu
 • nás kontaktujete s dotazem, problémem apod.

Další údaje o Vás získáváme automaticky – technické údaje o Vašem zařízení, údaje o tom, jakým způsobem využíváte naše webové stránky, údaje o tom, když nedokončíte některou z činností na našich webových stránkách (např. když necháte zboží v košíku nebo nedokončíte svoji objednávku). Tyto údaje získáváme pomocí souborů cookies, serverových logů a dalších obdobných technologií. 

Vaše osobní údaje nám v některých případech poskytují třetí strany - technické údaje od poskytovatelů analytických nástrojů (např. Google), kontaktní a finanční údaje a údaje o historii nákupů od poskytovatelů platebních a doručovacích služeb.

 

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Získávané údaje:

jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, heslo k uživatelskému účtu, údaje o objednávkách a chování na webu.

Důvod a účel zpracování:

Údaje jsou nezbytné pro plnění Smlouvy. Uživatelský účet není možné vytvořit, zpřístupnit a administrovat, pokud nejsou Společnosti poskytnuty výše uvedené údaje. Údaje jsou nutné ke zpracování objednávek. V případě provedení objednávky zboží Vám Společnost může zasílat obchodní sdělení týkající se produktů Společnosti.

Právní základ zpracování:

Zpracování je nezbytné k založení a administraci Vašeho uživatelského účtu, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti ve spojení s právním základem plnění smlouvy za předpokladu, že provedete objednávku a nákup zboží Společnosti. Obchodní sdělení Vám společnost bude zasílat pouze, pokud si u Společnosti koupíte zboží, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti, nebo pokud se přihlásíte k odběru newsletterů.

Společnost údaje zpracovává po dobu registrace na webovém portále (dokud svůj účet nezrušíte). Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností můžete kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese objednavky@volansky.cz.

 

NÁKUP ZBOŽÍ

Získávané údaje:

jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, heslo k uživatelskému účtu, údaje o objednávkách. V případě založení uživatelského účtu heslo do tohoto účtu.

Důvod a účel zpracování:

Bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu. Společnost by Vám rovněž nemohla zasílat příslušná obchodní sdělení. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky, doručení zboží q dalších plnění spojených se smlouvou. V případě provedení objednávky zboží Vám Společnost může zasílat obchodní sdělení týkající se produktů Společnosti.

Právní základ zpracování:

Zpracování je nezbytné k vyřízení objednávky, doručení zboží a dalších plnění spojených se smlouvou, a to na základě plnění smlouvy. Obchodní sdělení Vám společnost bude zasílat na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Společnost údaje zpracovává po dobu platnosti smlouvy mezi zákazníkem a Společností, nejdéle však po dobu 3 let od skončení účinnosti smlouvy pro účely případných sporů vzniklých ze smlouvy, ledaže příslušné právní předpisy, zejm. týkající se účetnictví a daní, stanovují dobu delší. Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností můžete kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese objednavky@volansky.cz.

 

 

ODEBÍRÁNÍ NEWSLETTERU

Získávané údaje:

jméno a příjmení, e-mail, reakce na obchodní sdělení.

Důvod a účel zpracování:

Údaje slouží k zasílání obchodních sdělení osobám, které se přihlásily k odběru newsletterů Společnosti. Pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být obchodní sdělení příjemci zasílána.

Právní základ zpracování:

Zasílání obchodních sdělení probíhá na základě souhlasu subjektu údajů.

Údaje jsou využívány do odvolání souhlasu. Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností můžete kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese na adrese objednavky@volansky.cz.

 

KOMUNIKACE SE SUBJEKTY

Získávané údaje:

jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo. Další údaje dobrovolně sdělené subjektem v dopise, v emailu nebo telefonicky (číslo účtu, případně údaje o platební kartě v případě reklamace apod.).

Důvod a účel zpracování:

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, aby mohla zpracovat a vyřídit Vaše dotazy nebo žádosti prostřednictví dopisu, e-mailu, telefonátu, zprávy na chatu či prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Bez poskytnutí těchto údajů Společnost nemůže dotazy a žádosti vyřídit.

Právní základ zpracování:

Vyřízení žádosti/dotazu probíhá na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Společnost údaje využívá po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další komunikace v dané věci.

 

NÁVŠTĚVA WEBOVÉ STRÁNKY A COOKIES

Při návštěvě webových stránek Společnosti mohou být několika způsoby používány sledovací technologie. Jedná se především o soubory cookies, které slouží například k provozu webových stránek, analýze návštěvnosti nebo k marketingovým účelům. Cookies používá buď přímo Společnost, nebo obchodní partneři, s nimiž Společnost spolupracuje.

Sbírání cookies můžete ovlivnit především v nastavení Vašeho prohlížeče, kde je možné zvolit, jaké druhy cookies o Vás Společnost může sbírat, a je také možné soubory vymazat.

Společnost používá zejména tzv. technická cookies, které slouží k funkčnímu, modernímu a uživatelsky přívětivému zobrazování webových stránek Společnosti. Bez využívání těchto cookies není zcela možné, aby webové stránky Společnosti fungovaly a nabízely Vám úplný a příjemný přístup k produktům Společnosti.

Další druh cookies, které Společnost využívá, jsou tzv. funkční cookies, díky kterým Společnost mapuje Vaše preference a je schopna Vám tak nabídnout a umožnit efektivní užívání webových stránek. V praxi se jedná například o zapamatování si přístupových hesel do Vašeho uživatelského účtu, čímž nemusíte přístupové údaje vyplňovat vždy, když se přihlašujete do svého účtu.

Aby mohla Společnost nabízet ty nejlepší a nejvýhodnější produkty, využívá zároveň analytické cookies. Společnost tak může zjistit informace o tom, jaké webové stránky jste navštívili, odkud jste k nám byli přesměrováni nebo které stránky jste navštívili, datum čas nebo jaké platformy jste využili. Tyto cookies využívá Společnost i při on-line reklamních kampaních, aby věděla, jak uživatelé webových stránek reagují na jednotlivé podněty a jakým způsobem a v jakém rozsahu reklamní kampaně fungují a probíhají. V tomto ohledu může Společnost využívat i komerční cookies, díky kterým je Vám možné ukazovat personalizované reklamy přesně dle Vašich požadavků.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost (v pozici správce) je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje subjektů údajů za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností Společnosti.

Společnost v tomto ohledu dbá na dodržování pravidel zpracovávání a předávání osobních údajů, a proto předává Vaše osobní údaje jen v rozsahu zcela nezbytném a pro příslušné účely. Společnost předává Vaše osobní údaje dalším stranám především z důvodů poskytování svých služeb. Společnost však nikdy Vaše osobní údaje neprodává třetím osobám.

Společnost může předávat Vaše osobní údaje následujícím třetím stranám:

 • Partnerům poskytujícím platební služby: v souvislosti s Vámi objednaným zbožím a elektronickým platbám mohou být Vaše osobní údaje předány partnerům, kteří Společnosti poskytují platební služby.
 • Partnerům poskytujícím logistické služby: Společnost předává Vaše osobní údaje za účelem doručení Vámi objednaného zboží.
 • Partnerům provozujícím webové stránky: v určitých případech mohou mít tyto osoby přístup k Vaším osobním údajům, a to především v rámci údržby a technické administraci webových stránek a jiných IT systémů.
 • Partnerům poskytujícím účetní a daňové poradenství: Vaše údaje mohou být předány osobám, které pro Společnost připravují a zpracovávají účetní a daňovou agendu.
 • Partnerům poskytujícím marketingové poradenství: Vaše údaje mohou být předány osobám, které pro Společnost poskytují služby v oblasti marketingové komunikace.
 • Partnerům poskytujícím reklamní a sociální sítě: cookies mohou být předány provozovatelům reklamních a sociálních sítí.
 • Partnerům provozujícím marketingové a komunikační nástroje a analytiky: Vaše údaje mohou být předány osobám, které pro Společnost poskytují nástroje a analytiku v oblasti marketingové i běžné komunikace.
 • Partnerům poskytujícím cloudové služby a jiné IT technologie: Vaše údaje mohou být předány osobám, které Společnosti poskytují sdílená úložiště a jiné IT technologie.
 • Dodavatelům zboží: v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

 

PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 

 • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. 
 • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci. 
 • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazaní Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
 • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat. 
 • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované. 
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky. 
Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje za pro tento účel zpracovávány.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení. 
V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

ZMĚNY INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem). Doporučujeme, abyste informaci o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí. 

Poslední update účinný ke dni: 1. 6. 2020

Zpět do obchodu